Tili-instituuttisäätiö: KLT-tutkinnon ylläpitoon muutoksia, PHT-tutkinto ylläpidolliseksi

5.4.2019 Mirka Marttunen, Taloushallintoliitto

Taloushallinnon ammattilaisen työn vaativuus on kasvanut muun muassa konsultointityön ja viranomaisvaatimusten lisääntyessä. Tili-instituuttisäätiö on noteerannut asian ja päättänyt nostaa KLT-tutkinnon ylläpitovaatimuksia. Päätös varmistaa sen, että taloushallintoalan asiantuntijat, KLT:t, kouluttautuvat ja kehittävät osaamistaan ja pysyvät alan edelläkävijöinä. Samoista syistä myös palkka- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijatutkinto PHT on päätetty tuoda ylläpidon piiriin. Jatkossa KLT- ja PHT-asiantuntijoiden osaamisen ylläpito vaatii enemmän suunnitelmallisuutta ja sitoutumista. Tutkinnon ylläpitäminen on kuitenkin vaivan väärti, koska vaatimukset korostavat tutkinnon suorittaneiden arvoa niin työnantajille kuin asiakkaillekin. Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että tutkinnon suorittaneiden palkkataso on parempi.

Laadukas koulutus pitää ajan hermolla

KLT-asiantuntijat raportoivat työtehtävistään sekä ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kouluttautumisesta Tili-instituuttisäätiölle kolmen vuoden jaksoissa. Vuoden 2019 alusta KLT-ylläpidon koulutusvaatimus kasvoi. Entisen kuuden koulutuspäivän sijaan KLT-asiantuntijan tulee raportoida kouluttautuneensa raportointijaksolla kahdeksan koulutuspäivän verran. Uusi ylläpitovaatimus astui voimaan tämän vuoden alusta – se koskee vuoden 2019 lopussa ja myöhemmin raportointivuorossa olevia KLT-asiantuntijoita. Kahdeksan päivän koulutusvaatimus on sama kaikille raportoijille, myös auktorisoidun tilitoimiston KLT-vastaavalle.

Sama koulutusvaatimus otetaan käyttöön myös PHT-asiantuntijan osaamisen ylläpidon raportoinnissa, joka alkaa vuonna 2019. PHT-ylläpidon ensimmäinen kolmivuotinen raportointi annetaan vuosilta 2019–2021. PHT-ylläpito mahdollistaa sen, että Taloushallintoliitto voi julkaista PHT-asiantuntijarekisterin, josta työnantajat ja asiakkaat voivat löytää palkka- ja henkilöstöhallinnon huippuosaajat.

Ylläpitovaatimuksilla halutaan varmistaa, että asiantuntijan tiedolliset valmiudet ovat jatkuvasti osaamisvaatimusten edellyttämällä tasolla. On tärkeää, että KLT- ja PHT-asiantuntijoiden ylläpitokoulutus tukee heitä heidän vaativissa työtehtävissään. Jokainen valitsee siis koulutussisältönsä itse sen mukaan, kuinka hyvin se ylläpitää henkilökohtaista ammattitaitoa ja edistää omissa työtehtävissä suoriutumista.

KLT-asiantuntijoiden työtehtävät ovat pääasiallisilta sisällöiltään kirjanpidon, tilinpäätöksen, verotuksen, yritysjuridiikan, sisäisen laskennan, talousohjauksen ja yritysneuvonnan tehtäviä. PHT-asiantuntijan työt taas painottuvat palkkahallintoon, henkilöstöhallintoon ja työlainsäädäntöön liittyviin tehtäviin. Tästä syystä ylläpitokoulutuksen on oltava pääasiallisesti näitä ydinosaamisalueita käsittelevää koulutusta. Talous- ja palkkahallinnon työtehtävissä tarvitaan kuitenkin työpaikasta ja työnkuvasta riippuen myös muita taitoja, esimerkiksi erilaisten prosessien ja sähköisten työvälineiden hallintaa tai asiakaspalvelun ja myynnin osaamista. Ylläpidossa huomioidaan tämä siten, että kahdeksan päivän koulutusvaatimuksesta kaksi koulutuspäivää voi sisältää koulutusta ydinosaamisalueiden ulkopuolelta, omien työtehtävien ja kouluttautumistarpeiden mukaan.

Sekä KLT- että PHT-tutkinto taskussa – sinullekin riittää yhteensä kahdeksan koulutuspäivää

Vaikka KLT ja PHT ovat selkeästi kaksi sisällöiltään erilaista taloushallintoalan asiantuntijatutkintoa, tutkinnon suorittaneet asiantuntijat ovat laaja ja moninainen ryhmä. On helppo todeta teoriassa, mitä KLT- tai PHT-tutkinnon suorittaneen työnkuvaan kuuluu. Käytännössä tilanne on kuitenkin toisenlainen: monessa yrityksessä sama henkilö voi toimia niin kirjanpidollisissa kuin henkilöstöhallinnollisissa tehtävissä. Moni huippuasiantuntija on myös suorittanut sekä KLT- että PHT-tutkinnon.

On tärkeää olla kartalla siitä, millaiset tiedot ja taidot auttavat omissa työtehtävissä eteenpäin ja mihin kannattaa keskittyä. Sekä PHT- että KLT-tutkintoa ylläpitävä ammattilainen on velvollinen raportoimaan yhteensä kahdeksasta koulutuspäivästä. Hänen tehtävänsä oman ajan ja resurssien jakamisessa kahta asiantuntijatutkintoa ylläpitävään koulutukseen voi olla haastava ja vaatii suunnitelmallisuutta. Ylläpitokoulutuksen raportoinnissa on suuri painoarvo sillä, että raportoija perustelee valitsemansa koulutukset omaa työkuvaansa ja urapolkuaan tukeviksi siten, että kokonaisuus tukee molempien tutkintojen ylläpitämistä.

Kouluttautua voi monella tavalla

Jatkuva ja suunnitelmallinen kouluttautuminen on tärkeää, jotta tiedot alan uusimmista päätöksistä ja ohjeista päivittyvät, käytännön tietotaito välittyy kollegalta toiselle ja asiantuntija voi hyvällä omallatunnolla nimittää itseään huippuammattilaiseksi. Nykyaikana ammattitaitoa ylläpidetään kuitenkin myös muilla keinoilla kuin osallistumalla koulutustilaisuuksiin. Esimerkiksi verkkokoulutukset, asiantuntijajulkaisut, TilisanomatLIVE, Tietosuora sekä muut digitaaliset koulutustuotteet tarjoavat väylän tietojen päivittämiseen niille, joiden paikkakunnalla koulutustilaisuuksia on harvoin tarjolla tai jotka ovat muuten estyneitä käymään koulutuksissa. Omaehtoinen tiedonhaku ja kouluttautuminen voi kuitenkin olla haastavaa tuoda näkyväksi niin, että sillä voi luotettavasti ja todistettavasti osoittaa ylläpitävänsä omaa asiantuntijuutta. Tili-instituuttisäätiö pyrkii tulevaisuudessa varmistamaan, että myös vaihtoehtoiset kouluttautumistavat voidaan raportoida ja tuoda näkyväksi tutkintojen ylläpidossa.

OsaaminenUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai