Työaikalain muutokset ja työehtosopimusten työaikamääräykset

Työaikalain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2020. Käytännössä koko lakia ei muutettu, mutta siihen tehtiin joitain olennaisia muutoksia. Lain työsuojelullinen tarkoitus säilyi ennallaan, kuten riittävät lepoajat ja työajan enimmäismäärät, mutta muutoin lakiin saatiin useita työtä joustavoittavia elementtejä. Laissa on myös useita kohtia, joista voidaan työehtosopimuksella sopia toisin.
30.4.2020

Mikä työaikalaissa muuttui?

Olennaiset muutokset lyhyesti:

• Työajan enimmäismäärä on vuodessa keskimäärin
48 tuntia viikossa 4 kuukauden ajanjakson aikana. Määrään huomioidaan muun muassa lisä- ja ylityötunnit sekä varallaolo – korvaa aiemmat ylitöiden enimmäismäärät.
• Liukuvan työajan määriin tuli muutoksia. Vuorokautinen liukuma saa olla enintään +/- 4 tuntia ja neljän kuukauden seurantajakson päättyessä saldo voi olla enintään +60/- 20 tuntia.
• Työaikapankki voidaan ottaa käyttöön myös yrityksissä, joissa ei työehtosopimuksilla ole siitä sovittu.
• Työnantaja ja työntekijä saavat sopia joustotyöaikaa koskevasta työaikaehdosta, kun vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää – käytännössä sovitaan kiinteän työajan osuus ja muutoin työntekijä itse päättää missä ja milloin työn tekee.
• Joustotyöaikasopimus tai liukuvaa työaikaa koskeva sopimus voi korvata työvuoroluettelon, jos siitä ilmenee työajan sijoitteluun sovellettavat periaatteet.
• Työaikalakia sovelletaan etätyöhön ja varallaolo on työaikaa, jos se edellyttää olemista työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.
• Sunnuntaityön korotusosa voidaan sopia pidettäväksi vapaana.
• Alat, joilla voidaan tehdä jaksotyötä, on ilmaistu aiempaa yleisemmällä tasolla.

 

Mitä työehtosopimuksissa voidaan sopia laista poiketen?

Työaikalaissa on lueteltu asiat (34 §), joista voi työehtosopimuksella sopia lain määräyksistä poiketen. Alakohtaisia eroja voi olla eri työehtosopimuksissa muun muassa seuraavissa asioissa:
• Yleistyö-, vuorotyö- ja jaksotyöajat, varallaolo sekä moottoriajoneuvon kuljettajien vuorokautinen työaika.
• Liukuvan työajan rajat, enimmäiskertymät ja seurantajakson pituus.
• Enimmäistyöajan tasoittumisjaksot 6 tai jopa 12 kuukautta.
• Lisä-, yli- ja sunnuntaityöstä maksettavat korvaukset ja niiden vaihtaminen vapaaksi.
• Päivittäiset tauot, vuorokausilepo ja viikkolepo.
• Työajan tasoittumissuunnitelma ja työvuoroluettelo.

Työehtosopimuksilla säännöllinen työaika voidaan sopia tasoittumaan keskimäärin 40 viikkotyötuntiin 52 viikon  ajanjakson aikana. Uuden joustotyöaikasopimuksen tuntimäärä voi tasoittua keskimäärin 40 tuntiin viikossa 26 viikon ajanjaksolla.

Milloin työehtosopimuksen määräyksiä on noudatettava?

Työehtosopimuksen määräyksiä on noudatettava alan yrityksissä, jotka ovat työnantajaliiton jäseniä (normisitovuus), tai silloin, kun kyseinen sopimus on yleissitovuuden vahvistamislautakunnan päätöksellä katsottu yleissitovaksi. Yleissitovuuden voi tarkastaa osoitteesta finlex.fi. Yleissitovuuden perusteella työehtosopimusta noudattava yritys ei voi kuitenkaan sopia työehtosopimuksen mukaisesti tehtävistä, joissa yötyötä teetetään eikä yötyöntekijän enimmäistyöajasta 24 tunnin aikana, yötyöajan tasoittumisesta eikä sijoittumisesta siltä osin, jos työehtosopimuksessa edellytetään näiden osalta paikallista sopimista.
Työehtosopimukseen kirjattuja määräyksiä noudatetaan sopimuksen päättymiseen asti, ja myös mahdollisen sopimuksen jälkivaikutuksen ajan niin sanotussa sopimuksettomassa tilassa. Kun uusi sopimus saadaan neuvoteltua, siinä voi olla hyvinkin laajasti käytetty työaikalain antamaa mahdollisuutta sopia toisin, joten alakohtaiset määräykset voivat poiketa huomattavastikin siitä, mitä lakiin on kirjattu.
Palkka- ja henkilöstöhallinnossa työskentelevien on tunnettava työehtosopimuksen lisäksi lainsäädäntö. Mikäli jostain lainkohdasta ei työehtosopimuksella ole sovittu, on noudatettava lain määräyksiä.

Asiantuntijana
Eija Männistö Johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
PalkkahallintoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai