Hallituksen esitys rahanpesulain muuttamiseksi lisäämässä tilitoimistojen vastuita ja työkuormaa

4.1.2021

Valtiovarainministeriö asetti loppuvuonna lausuntokierrokselle luonnoksen rahanpesulain muuttamisesta. Yrityselämän järjestöt ja myös eräät viranomaiset antoivat lausunnoissaan perusteltua kritiikkiä esitystä kohtaan. Alla löydät tilitoimistojen kannalta keskeisimmät muutosesitykset. Niiden muuttamista tai selkeyttämistä vaativat Taloushallintoliiton ohella useat muut kommentoijat.

Riskiarvio (2:3§)

Jo nyt on epäselvää, mitä asioita eri toimialan ja kokoluokan yritysten pitäisi sisällyttää riskiarvioonsa. Hallituksen esitys on omiaan vain pahentamaan epätietoisuutta. Siinä edellytetään esimerkiksi ”riskienhallintaa koskevien mallimenetelmien kehittämistä” konkretisoimatta ja perustelematta vaatimusta. Lisäksi lakiesitys edellyttäisi tilitoimistoilta “työntekijöiden taustaselvityksen” tekemistä. Tämäkin asia on jätetty esityksessä perustelematta ja tarkemmin konkretisoimatta. Se jättää aivan liikaa tulkinnanvaraa sekä ilmoitusvelvollisille että valvovalle viranomaiselle. Lisäksi vaatimus on ristiriidassa työntekijän asemaa suojaavien säädösten kanssa.

Tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen (3:6§)

Lakiesityksen mukaan 3:6 pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka mukaan ilmoitusvelvollisen tulee pitää kirjaa tosiasiallista edunsaajaa koskevista tunnistamistoimenpiteistä, joita ilmoitusvelvollisessa on tehty. Tämä velvoite olisi raskas toteuttaa ja aiheuttaisi huomattavia muutostarpeita tietojärjestelmiin. Velvoite tulisi rajata riskiperusteisesti vain olennaisiin riskikohteisiin/asiakkaisiin, ja sille tulisi antaa riittävän pitkä siirtymäaika. Ei voida pitää perusteltuna, että esimerkiksi kirjanpitopalveluja lähinnä suomalaisille mikroyrityksille tarjoava tili­toimisto joutuisi säännöllisesti toistamaan ja dokumentoimaan edunsaajien tunnistamistoimet. Laki on tarkoitus saattaa voimaan jo 1.4.2021.

Luonnos löytyy valtiovarainministeriön hankkeet ja säädösvalmistelu -sivulta tunnuksella VM015:00/2020.

Työ tilitoimistossaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai