SVOP-rahaston myöhempi palautus

19.10.2016
Markku Ojala
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Toiminimi aiotaan muuttaa osakeyhtiöksi. Omasta pääomasta on tarkoitus kirjata noin 25 000 euroa sijoitetun oman pääoman rahastoon (SVOP). Käsitelläänkö myöhempää SVOP-rahaston palautusta osinkona, kuten Verohallinnon asiakaspalvelussa kerrottiin?

Tapauksessa kysyjä kertoi saaneensa Verohallinnon asiakaspalvelusta tosiaan vastauksen, jonka mukaan SVOP-rahaston myöhempää palautusta käsiteltäisiin osinkona. Vastausta oli kysyjän mukaan perusteltu sillä, että osakas ei ole tehnyt pääomansijoitusta yhtiöön vaan se on ollut valmiina omassa pääomassa osakeyhtiön syntyhetkellä. Vastuksessa oli viitattu myös Verohallinnon joulukuussa 2015 antamaan ohjeeseen ”Vapaan oman pääoman rahaston varojenjako verotuksessa”.

Verohallinnon asiakaspalvelussa annetusta vastauksesta poiketen vero-ohjeessa kerrotaan kuitenkin selkeästi, että:

”Luovutusvoittoverotus voi tulla sovellettavaksi varojenjakoon, muiden luovutusvoittoverotukselle asetettujen edellytysten täyttyessä, jos vapaan oman pääoman rahasto on muodostunut TVL 24 §:ssä tarkoitetun toimintamuodon muutoksen yhteydessä. Tällainen tilanne olisi esimerkiksi yksityisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan muuttaessa toimintansa osakeyhtiöksi.”

Taloushallintoliitto kommentoi ohjetta sen valmisteluvaiheessa ja toivoi, että ohjeessa otettaisiin nimenomainen kanta toiminimen yritysmuodon muutoksessa syntyneen SVOP-rahaston palautuksen verokäsittelyyn. Ohjeistus oli tarpeen, sillä SVOP-rahaston verosäännösten säätämisen yhteydessä hallituksen esityksessä kerrottiin (HE 185/2013 s. 46) kategorisesti, että yritysmuodon muutoksen yhteydessä syntyneen SVOP-rahaston palautus käsitellään osinkona. Lausuimmekin hallituksen esityksen valmistelun yhteydessä, että lakiesityksen perusteluissa asiaa pitäisi avata tarkemmin ja kertoa, onko uusilla säännöksillä tarkoitus muuttaa Kuopion hallinto-oikeuden 9.6.2010 (taltio 10/0329/1) antamaa ja lainvoimaiseksi jäänyttä ratkaisulinjaa, jonka mukaan toiminimen yritysmuodon muutoksessa syntyneen SVOP-rahaston palautukseen voidaan soveltaa myyntivoiton verosäännöksiä.

Lakiperusteluihin ei tarkennuksia tehty, mutta Verohallinnon ohjeessa asiaa avataan ja kerrotaan selkeästi, että toiminimen yritysmuodon muutoksen yhteydessä syntyneen SVOP-rahaston palautukseen voidaan soveltaa myyntivoittoverotusta, mikäli kaikki muut myyntivoittoverotuksen soveltamisedellytykset täyttyvät.

Kun puhutaan toiminimiyrittäjän – myöhemmin osakeyhtiön osakkeenomistajan – eli yksityishenkilön saaman SVOP-rahaston palautuksesta, siihen sovelletaan tuloverolain 45 a pykälää, jos sen soveltamisedellytykset täyttyvät. Toiminimen yritysmuodon muutoksen jälkeistä tilannetta ajatellen pykälän säännökset edellyttävät, että SVOP-rahastoa palautetaan samalle osakkaalle, joka on yhtiön perustanut ns. nettoapporttina eli toiminimiyrityksen varat ja velat siirtämällä. Yhden miehen yhtiössä ei säännöksen soveltaminen tuota ongelmia, jos omistajanvaihdoksia ei ole tapahtunut yhtiön perustamisen jälkeen. Mikäli osakas myisi perustamansa yhtiön osakkeet, niin perustamisen yhteydessä syntyneen SVOP-rahaston palatukseen ei voitaisi uuden osakkaan verotuksessa soveltaa TVL 45 a pykälää vaan palautus verotettaisiin osinkona. SVOP-rahaston palautus verotetaan osinkona myös yhtiön perustaneen henkilön verotuksessa, jos rahastoa jaetaan yli kymmenen vuoden kuluttua sijoituksesta.

Asiantuntija vastaaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki

Haluatko kuulla lisää liiton jäsenyydestä?

Jätä yhteystietosi niin otamme yhteyttä.

  • tai